Rolex Submariner 16610 serial M vành chạy chữ - Sưu tầm đúng chất