CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập – Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Tangohpwatch.com, quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (thành viên), bao gồm: Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc, địa chỉ, công ty, tên đăng nhập, […]